کتاب ابعادحقوقی فاجعه منا

کتاب ابعاد حقوقی فاجعه منا توسط جمعی از بسیجیان حقوقدان استان قم به رشته تحریر در امد.

دسته بندی محصول: